Zápis do 1. ročníku probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Školský zákon v platném znění:

§36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne 20. 4. 2017 od 14:00 do 17:30 v Základní škole Želiv, okres Pelhřimov.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2017, pokud budou mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a děti, které dosáhnou věku 6 let od 31. 12 2017 do 30. 6. 2018 a přijmutí do školy doporučí pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař.

 

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (tiskopisy budou od 14. 3. 2017 ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v ředitelně školy, zároveň budou také předány do MŠ Paraplíčko).

K zápisu je také nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.  Doporučujeme, abyste si v případě zájmu o odklad zajistili a přinesli obě doporučení již k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit do 30. dubna 2017. Včas si zajistěte termíny vyšetření dítěte.

Kontakt na odborná posudková pracoviště:  

PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov (PPP Pelhřimov) tel.: podatelna - 565 323 621         

 SPC Jihlava tel.:   567 570 041