Výuka na prvním stupni základních škol je specifická, a to hned v prvním ročníku, kdy se dítě musí vyrovnat s přechodem z mateřské školy. Právě toto období je nejdůležitější pro utvoření vztahu ke škole a k budoucímu chtění se vzdělávat. A protože jsme si tohoto okamžiku vědomi, snažíme se co nejvíce tento přechod usnadnit.

Pro budoucí prvňáčky je připraven program Klubík, jehož hlavním posláním je pozvolná adaptace malých předškoláků na školu. Kromě toho se zde v deseti hodinových lekcích děti zdokonalují a rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, orientaci v čase, zrakové vnímání či matematické představy. To vše během často se střídajících aktivit a her tak, aby byly pro malé budoucí školáčky co možná nejzajímavější.

Dalším důležitým bodem, často také otázkou, která rodiče velmi zajímá, je čtení – jakou technikou se moje dítě naučí číst? V současné době se nejvíce vyučuje dle analyticko-syntetické metody, genetické metody a sfumata. Naše škola může nabídnout všechny tři techniky, ve všech jsou paní učitelky, které jdou do první třídy proškolené a záleží jen na nich a dohodě s rodiči prvňáčků, která z technik bude preferována.

V posledních dvou letech se snažíme také o zařazování prvků z alternativních škol, a to hlavně systému Montessori a Začít spolu. Paní učitelky opět prošly školeními a navázali jsme spolupráci s paní učitelkami ze Základní školy Gajdošova v Brně a Základní školy v Mníšku pod Brdy, kde se tyto vzdělávací systémy aplikují.

Do našeho vyučování přibyly týdenní plány, kde si žák zaznamenává nejen to, co má za úkol, jaké události ve škole jsou aktuální pro daný týden, ale také cíle v učení, které vedou ke splnění daných výstupů v školním vzdělávacím programu. Žák i rodiče vidí, co se daný týden ve škole probírá, čeho by měl žák dosáhnout.

Standardně využíváme skupinovou a kooperativní výuku, péči věnujeme ale také individualizaci ve výuce, protože každý žák má jiné tempo práce. Snažíme se ihned reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, které právě učíme.

Novinkou tohoto roku, jíž se postupně snažíme zařazovat, jsou tzv. centra. Někdy je spojovacím jmenovatelem nějaké zajímavé téma, někdy jsou centra zcela závislá na tom, co je třeba procvičit a zopakovat. Žáci jsou během center rozděleni do skupinek, většinou po 3-4, jsou jim nabídnuty aktivity, pomůcky, ale také ipady, na kterých jsou nainstalované aplikace či webové stránky, kde mohou děti učivo procvičovat. Inspirací nám byl vzdělávací program Začít spolu, ale také systém guided learning, který má nyní velkou oblíbenost v zahraničí.

Samozřejmostí posledních let je zařazování čtenářských dílen, rozvíjení čtenářských strategií a dovedností. Na prvním stupni seznamujeme žáky s metodami kritického myšlení, které jsou v současné době asi nejlepším nástrojem pro porozumění textu. Žáci tyto metody využijí nejen v českém jazyce, ale i v dalších naukových předmětech, dá se říci, po celou dobu studia.

Hodiny matematiky skvěle doplňuje zájmový útvar Matematika pro šikulky a Klub matematických her, v nichž žáci řeší zajímavé úkoly, připraveny jsou aktivity podporující rozvoj logického myšlení, ale také řada logických her.

Hry pro rozvoj logického myšlení, ale nejen ty, byly dětem zakoupeny i do jednotlivých tříd. Děti si pak například o přestávkách, pokud mají chuť, mohou s kamarády zahrát hru. Plánem je také postupně budovat a doplňovat třídní knihovničky tak, aby žáci mohli, pokud mají volnou chvilku, vzít knihu a číst.

Povinná výuka cizího jazyka – v naší škole anglického – začíná ve druhém ročníku. V prvním ročníku je realizována prostřednictvím zájmového útvaru. Výuka probíhá formou her, důraz je kladen na poslech. Kromě klasické výuky se cizí jazyk děti učí v tandemové výuce s rodilou mluvčí. Ta vede i hodiny angličtiny jako zájmový útvar. Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol, vyučujeme dle učebnic Kid‘s Box z Cambridge University Press. Součástí učebnic je také příprava na YLE testy.

Tento rok bychom rádi zařadili do vyučování více prvků z Hejného matematiky a badatelskou výuku.

Naším přáním a cílem je vytvořit ve škole takovou atmosféru, do které by se děti těšily a chodily rády, využívat metod a forem vyučování, které žáky do výuky vtáhnou, budou je bavit a motivovat tak, aby dosahovali co nejlepších výsledků ve vzdělání a měli chuť do dalšího učení.