Takto zní název celoročního školního projektu, který byl realizován na ZŠ Želiv v letošním školním roce. Tento projekt vychází z potřeb školy realizovat jednotlivá témata Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zábavnou a moderní formou, tak abychom žáky i případné zájemce  z řad široké veřejnosti vedli k větší vnímavosti k okolní přírodě, vnímání její krásy a významu, ale zároveň i její křehkosti a zranitelnosti. Snahou je tedy vést k uvědomění si důležitosti ochrany přírody a významu role každého jednotlivce při její ochraně a udržitelnosti pro příští generace.  V rámci tohoto projektu který byl finančně podpořen z grantového programu Životní prostředí realizovaného v rámci Fondu Vysočiny, došlo k realizaci několika vzdělávacích programů a exkurzí.

Na podzim došlo k realizaci výukového programu s názvem Lesní pedagogika, kterou přímo v lese blízko školy uspořádali zástupci LČR pro děti z prvního stupně. Žáci se zde zábavnou a hravou formou seznamovali s životem lesa a jeho významem pro zvířata i člověka. Další akcí pro žáky prvního stupně byla návštěva pracoviště společnosti Chaloupky o.p.s. v Horní Krupé, kde pro ně byl připraven výukový program s názvem „Čichám, čichám člověčinu“ . Program seznámil děti s rozdílným smyslovým vnímáním zvířat., pomocí her si mohli přírodu očichat, osahat, okouknout, ochutnat a poslechnout.Nezapomněli jsme ani na žáky  2. stupně, pro něž byly určeny exkurze do Jaderné elektrárny Temelín a vodní elektrárny Vřesník.  Tímto způsobem se žáci seznámili s rozdílnými způsoby výroby el. energie, jejich výhodami i možnými riziky. Další akce pro žáky 2. stupně byla exkurze do ZOO Jihlava spojená s absolvováním  výukových  programů v environmentálním centru  PodpoVRCH  s názvy „Šelmy na vlastní oči“ a  „Etologie aneb jak se zvířata chovají“  v environmentálním centru  PodpoVRCH.  Poslední ze seznamu exkurzí  patřila také žákům 2. stupně a jednalo se o exkurzi do záchranné stanice Pavlov o.p.s., kde jsme se seznámili s prací se zraněnými či opuštěnými živočichy.

Dalším výstupem  projektu bylo uspořádání Dne Země pro žáky naší školy i zájemce z řad široké veřejnosti. Tématem  letošního Dne Země byla fauna. program tvořily sokolníci se svou ukázkou letu dravců, proběhla přednáška s ukázkami exotických plazů a dětem se představili místní hasiči s kynologickým výcvikem. Součástí akce byla i chovatelská výstava v prostorách školy, kterou vytvořili žáci jednotlivých ročníků se svými domácími mazlíčky.

Ve spolupráci s obcí Želiv proběhli dvě významné aktivity projektu. První akcí byla realizace Ekologické výstavy, která se tematicky zabývala nejen ochranou přírody, ovzduší, odpady a recyklací, ale ukazovala témata, jako jsou aleje, voda v krajině, lesnictví, Natura 2000 v kraji Vysočina či povodně. Druhou akcí bylo uspořádání fotografické soutěže  s názvem „Krásy přírody kolem nás“.

Obě tyto akce byly určeny široké veřejnosti.

Poslední oblastí na kterou byl zaměřen náš projekt je naše přírodní zahrada a metody výuky v ní. Celý pedagogický sbor prošel intenzivním školením, jak vhodně a efektivně využít přírodní zahradu ve výuce jednotlivých předmětů. Zahrada se rozrostla o další zajímavé rostliny. Zároveň jsme v zahradě vytvořili  nový přírodní prvek  a tím je zahradní potůček, kde voda díky solárnímu čerpadlu neustále cirkuluje a zurčení vody tak dodává školní zahradě nový rozměr a osobité kouzlo. Protože naše zahrada nemá sloužit jen pro výuku, ale také pro relaxaci, pořídili jsme do zahrady 3 dřevěné lavičky. Jak je vidět naše zahrada prochází za 2 roky své existence značným vývojem a obsahuje mnoho zajímavých přírodních prvků, proto jsme se rozhodli stát se zároveň ukázkovou přírodní zahradou, tak abychom mohli být pro zájemce z řad veřejnosti inspirací pro tvorbu jejich vlastních zahrad. 

Fond Vysočiny