Provozní řád školní jídelny

 

č. j. 116/30-12-2011

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Provoz školní jídelny se řídí těmito dokumenty:

- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhláška č. 107/2008, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy

- příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

- vyhláška č. 463/2011 Sb, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve  

  znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

- spotřební koš

- vnitřní řád školní jídelny

2. Ceny stravného

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy, pedagogické a provozní zaměstnance. Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 1072005  Sb.) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dosažený v příslušném školním roce). Školní rok se počítá od 1.9. - 31.8. Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud mu je v daném školním roce 11 nebo 15 let.

Děti v MŠ  do 6 let                 celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačína)        30 Kč                

                                                                                                           7Kč + 17 Kč + 6 Kč

                                              polodenní strava (přesnídávka, oběd)                              

Děti v MŠ 7 leté                     celodenní strava                                                         33 Kč                

                                                                                                            7 Kč + 20 Kč + 6 Kč             

Žáci ZŠ do 10 let                   oběd (norma masa 70 g)                                         20 Kč             

Žáci ZŠ 11 - 14 let                 oběd (norma masa 80 g)                                          22 Kč

Žáci ZŠ 15 let                         oběd (norma masa 90 g)                                          23 Kč

Stravování zaměstnanců:

Řídí se vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, zaměstnancům je poskytováno jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu během pracovního dne, pokud v něm odpracovali alespoň 3 hodiny. V době nemoci a nepřítomnosti na pracovišti nemohou obědy odebírat.  

3. Výdej obědů

MŠ – 11:30 – 12:00 – výdej v MŠ zajišťuje pověřená pracovnice školní jídelny

ZŠ – 11:10 – 13:00 – žáci odcházejí na oběd s vyučujícím dle rozvrhu hodin

4. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlášení – na začátku školního roku na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

Odhlašování – osobně

                        telefonicky – 565 581 269

Stravu je třeba odhlásit den předem nebo ráno do 7:00 hodin. Při hromadných akcích odhlašuje oběd třídní učitel. Za neodebrané jídlo se neposkytuje náhrada. Odhlašování obědů v době nemoci – žák má nárok na dotovaný oběd první den nemoci, rodiče si mohou vyzvednout oběd v jídlonosiči od 11:00 do 12:30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

5. Platba stravného

Na stravné je vybírána záloha 250 Kč. Stravné se dále platí zpětně za odebranou stravu, a to sporožirem nebo bankovním převodem. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, tj. do 25. dne následujícího měsíce, jídelna následující den pozastaví poskytování stravování.

Jídelní lístek je připravován na 14 dní, je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku měnit.

Ukončení stravování ve školní jídelně z jakéhokoliv důvodu jsou strávníci povinni nahlásit vedoucí školní jídelny a bude jim vrácena jednorázová záloha.

Školní jídelna nemá doplňkovou činnost (nevaří pro cizí strávníky).

Tento provozní řád vstupuje v účinnost dnem 1. září 2016.

V Želivě 1. září 2016

Mgr. Jaromír Cihlář                                                                Jaroslava Nováková

       řed. školy                                                 ved. školní jídelny